Millised on kindlustuslepingu piirangud ja välistused?

Kindlustatud isiku vanus peab jääma vahemikku 19 - 70 eluaastat.

Kindlustuskaitse alla ei kuulu ravi, mis on mõeldud nende hammaste asendamiseks, mis puudusid enne kindlustuslepingu alguspäeva või selle alguspäeval.

Kindlustatud isiku omaosalus kindlustusperioodi kohta on 50€ (kindlustuskaitsepakett "Pronks") või 100€ (kindlustuskaitsepaketid "Hõbe" ja "Kuld"). Omaosaluse summa arvestatakse maha esimesest hüvitamisele kuuluvast kindlustusjuhtumi summast.

Raviteenuseid, mida ei ole kirjeldatud kindlustuslepingu tingimuste punktis 11 (Lisa A) või mis on tingimustes välistatud, ei hüvitata.

Profülaktilisi menetlusi (hammaste kontroll, ladestuste eemaldamine, puhastus, poleerimine, pesu, fluoroteraapia ja muu sarnane) kindlustus ei kata.

Kindlustusega ei hüvitata ravi, mis on mõeldud olemasolevate hambakroonide, sildade, hambaproteeside või implantaatide asendamiseks, välja arvatud juhul, kui ravi on eelkinnitatud.

Hüvitamisele ei kuulu kosmeetiline ravi ja ravi, mis ei ole kliiniliselt vajalik.

Teatud ravile rakendub kindlustuskaitse vaid juhul, kui sellele on enne ravi algust saadud eelkinnitus. Sellise ravi hulka kuuluvad: hamba transplantatsioon ehk hambasiirdamine, krooni (k.a poolkrooni), panuse või silla paigaldus, implantaadi, abutmendi ja implantaadi krooni paigaldamine ning teised implantaadiga seotud raviteenused, osaline või totaalprotees (ülemine ja alumine lõualuu).

Hüvitamisele ei kuulu ravi tasud, mis hüvitatakse riikliku hambaravihüvitise või muud liiki kindlustuse alusel, olenemata sellest, kas need hüvitised nõutakse riigilt või muult kindlustusandjalt välja või mitte.

MIDA VEEL TEADMA PEAD?