Millised on kindlustuslepingu piirangud ja välistused

Kindlustatud isiku vanus 19 - 70 eluaastat.

Kindlustuskaitse alla ei kuulu ravi mis on mõeldud hammaste, mis puudusid enne kindlustuslepingu alguskuupäeva või alguskuupäeval, asendamiseks.

Kindlustatud isiku omaosalus kindlustusperioodi kohta on 50€ (pronks kindlustuskaitsepakett) või 100€ (hõbe ja kuld kindlustuskaitsepakett). Omaosaluse summa arvestatakse maha esimesest kindlustusjuhtumi hüvitamisele kuuluvast summast.

Raviteenuste kulu, mida ei ole kirjeldatud kindlustuslepingu tingimuste punktis 11 (Lisa A) või mis on tingimustes välistatud.

Profülaktilised menetlused (hammaste kontroll, ladestuste eemaldamine, puhastus, poleerimine, pesu, fluoroteraapia ja muu sarnane).

Ravi, mis on mõeldud olemasolevate hambakroonide, sildade, hambaproteeside või implantaatide asendamiseks, välja arvatud juhul, kui ravi on eelkinnitatud.

Kosmeetiline ravi ja ravi, mis ei ole kliiniliselt vajalik.

Kindlustuskaitse rakendub teatud ravile (hamba transplantatsioon e. hambasiirdamine, krooni (k.a poolkrooni), panuse või silla paigaldus, implantaadi, abutmenti ja implantaadi krooni paigaldamine ning teised implantaadiga seotud raviteenused, osaline või totaalprotees (ülemine ja alumine lõualuu) vaid siis kui sellele on saadud eelkinnitus enne selle ravi algus.

Ravi tasud, mis hüvitatakse riikliku hambaravihüvitise või muud liiki kindlustuse alusel, olenemata sellest, kas Te nõuate neid hüvitisi riigilt või muult kindlustusandjalt või mitte.

Täielik nimekiri välistustest on kirjas Cavitas hambaravikindlustuslepingu tingimuste AMT-1/2021 punktis 8.

KINDLUSTUSLEPINGU EELNE OLULINE INFO: